Kierownik, prowadzący zajęcia

Kierujący: Prof. Marian Stępak
Prowadzący zajęcia: dr Joanna Chołaścińska

Misja pracowni

W ramach Pracowni Ikonosfery prowadzony jest na pierwszym roku studiów przedmiot struktury wizualne. W jego ramach ćwiczenia realizowane są w postaci płaskich, półprzestrzennych oraz przestrzennych prac. Treści tematyczne w prowadzeniu przedmiotów w Pracowni Ikonosfery ujęte są w taki sposób, aby studenci w praktyce konfrontowali swoje artystyczne pomysły związane z: pojęciem przestrzeni i czasoprzestrzeni, rodzajami przestrzeni, ich strukturami, strefami, elementami trójwymiarowymi, pojęciami i rodzajami brył oraz ich podziałami. Niezwykle ważnym jest również poszukiwanie w zakresie wyrazu plastycznego i emocjonalnego bryły w przestrzeni, w zależności od oświetlenia, zabarwienia, faktury i ornamentu oraz doświadczenia pojęć struktur, ich cech, rodzajów i funkcji.

W ramach Pracowni Ikonosfery funkcjonuje pracownia dyplomująca, która ma za zadanie: przygotować studenta do zaprezentowania, na wysokim poziomie artystycznym, realizacji zamykających etap kształcenia pięciu lat studiów. Prowadzący pracownię dyplomową ma za zadanie nadzorowanie wykreowanie przez studentów w pełni dojrzałych prac artystycznych, które przyszły dyplomant przedstawia na zakończenie studiów podczas publicznej obrony. Podstawowym zadaniem prowadzącego pracownię jest merytoryczna opieka nad powstającym dziełem w zakresie wybranej przez studenta problematyki warsztatowej i formalnej z zakresu szeroko pojętych problemów plastycznych w ujęciu interdyscyplinaryzmu. Z zastosowaniem klasycznych środków wyrazu, wykorzystaniem narzędzi nowoczesnych technologii lub umiejętnego łączenia jednych i drugich środków oraz narzędzi artystycznych.

Opis wybranych zagadnień

Tematy z przedmiotu struktury wizualne, realizowane w ramach Pracowni Ikonosfery.

Semestr zimowy:

 1. Podział płaszczyzny: linia, kolor i walor; statyka i dynamika;
 2. Płaskie kompozycje kolorystyczne na zadane tematy;
 3. Synteza formy - motyw z natury z dużą ilością układów linearnych (zestaw kilku prac jako wyraz zrealizowanego uproszczenia formy);
 4. Półprzestrzenna kompozycja linearna;
 5. Kompozycja półprzestzrenna z zastosowaniem modułów;
 6. Uprzestrzennienie obrazu na podstawie wybranego dzieła malarskiego;
 7. Zapiski na pudełkach od zapałek – niewielkich rozmiarów prace z wykorzystaniem pudełek od zapałek.

Semestr letni:

 1. Struktury w moim otoczeniu jako sytuacje zastane - notacje fotograficzne;
 2. Reminiscencje kompozycyjne na temat sytuacji zastanych, odnoszące się do poprzedniego zadania (prace płaskie, półprzestzrenne lub przestrzenne);
 3. Wielkoformatowy obiekt przestrzenny zbudowany ze struktur;
 4. Animacje poklatkowe z wykorzystaniem wybranych struktur (gotowych lub specjalnie spreparowanych) – realizacje zespołowe w grupach trzy lub czteroosobowych.

W ramach pracowni dyplomującej studenci przedstawiają i pracują nad problemem plastycznym i tematem zaakceptowanym przez prowadzącego, który sprawuje opiekę merytoryczną. Prowadzący ma za zadanie przygotować studenta do publicznej obrony dyplomowej na najwyższym poziomie artystycznym z wykorzystaniem środków wyrazu i narzędzi plastycznych – klasycznych, z zastosowaniem nowoczesnych technologii lub umiejętnego ich połączenia.

Umiejętności, wiedza, praktyka

W odniesieniu do studentów I roku, kończących zajęcia ze struktur wizualnych Pracownia wyposaża w: podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych, środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych; umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych w zakresie sztuk plastycznych płaskich i przestrzennych; umiejętność kreowania własnego wizerunku poprzez łączenie środków artystycznego wyrazu i zdobywanego doświadczenia oraz komunikowania się i życia w społeczeństwie.

W odniesieniu do pracowni specjalistycznej absolwent wyposażony jest w: zaawansowaną wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych i środków ekspresji artystycznej stosowanych w sztukach wizualnych; umiejętność tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy z obszaru historii sztuki, formy wizualnej, zjawisk w sztuce dawnej, współczesnej i najnowszej. Pracownia Ikonsfery wyposaża w: rozwiniętą osobowość artystyczną absolwenta, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych z wykorzystaniem wiedzy i refleksji w obrębie szeroko rozumianych dziedzin sztuk wizualnych; szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych; umiejętność kreowania własnego wizerunku poprzez umiejętne łączenie różnych środków i mediów w wypowiedzi artystycznej. Absolwent jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w obszarze obiegu artystycznego, jak i w wybranej przestrzeni publicznej, społecznej i pozaartystycznej.

Wybrane prace: