Kierownik, prowadzący zajęcia

Kierujący: dr hab. Anna Kola

Misja pracowni

Idea Pracowni wynika z zakresu pojęciowego jej nazwy, odnoszącej się do między dyscyplinarnej twórczości plastycznej w sztuce współczesnej. Misją Pracowni jest kształtowanie szczegółowej, wnikliwej i wrażliwej świadomości formy plastycznej stanowiącej bazę pojęciową i realizacyjną w rozpatrywaniu i tworzeniu cech, związków i układów Inter- i In- dyscyplinariów: <rysunku><rzeźby><malarstwa><grafiki><fotografii><kineform><performance> w dwóch, trzech, czterech, pięciu a nawet sześciu rodzajach relacji i związków siedmiu wyżej wymienionych dyscyplin sztuk plastycznych. Misją Pracowni jest kształtowanie świadomości sztuki bieżącej na bazie poglądowej, plastycznej znajomości jej dzieł z najważniejszych, międzynarodowych wystaw w Europie i kraju.

Opis wybranych zagadnień

Pracownia Interdyscyplinarna programuje treści kształcenia i obsługuje dydaktykę następujących przedmiotów studiów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK i kierunkach:

  • Aktualia Sztuki – wykład ogólnouniwersytecki i wykład kursowy dla Edukacji Artystycznej, Grafiki, Malarstwa i Rzeźby;
  • Struktury Wizualne – ćwiczenia dla I r. Grafiki,
  • Działania Interdyscyplinarne (I, II, III r. licencj.) i Realizacje Interdyscyplinarne (I i II r. mgr.) oraz Plastyka Interdyscyplinarna (I i II r. mgr.) na Edukacji Artystycznej.

Aktualia Sztuki w multimedialnym wykładzie video, prezentują i referują dzieła i zjawiska sztuki bieżącej z ostatnich, najważniejszych wystaw, m.in.: Biennale di Venezia, Documenta w Kassel, berlińskie i praskie Biennale, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie i Triennale Grafiki w Krakowie oraz Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu.

Struktury Wizualne dla Grafiki podejmują podstawową problematykę struktur całokształtu plastyki: światła, barwy, bryły, faktury, linii, przestrzeni i ruchu oraz czasu w kosmicznych aspektach wizualnych ruchu wirowego i ruchu obiegowego Ziemi.

Działania Interdyscyplinarne w pierwszym etapie dyskursywnie rozpatrują i praktycznie, plastycznie testują oraz ćwiczą możliwości kreacji interdyscyplinarnej w opozycjach, na stykach i w związkach tradycyjnych i nowych dyscyplin sztuk plastycznych: rysunku, rzeźby, malarstwa, grafiki, fotografii, kineform oraz performance. W drugim etapie wprowadzają w praktykę myślenia i działania artystycznego w obrębie konwencji i koncepcji sztuki. Powstają prace studenckie o wysokim stopniu ogólności i syntezy problematyki artystycznej.

Przykładowe tematy ideowych opozycji to:

- mimesis><abstractio;
- realność><nierealność;
- ruch><bezruch=kinostatyka;
- osobowość><bezosobowość;
- genesis><post;
- <pop-ezo-sacrum>.

Ostatni semestr tego przedmiotu służy ćwiczeniu dyspozycji performatywnych w realizacji cotygodniowych performance’ów.

Realizacje Interdyscyplinarne w pierwszym etapie podejmują problematykę wzbogacania zastanych dzieł plastyki sferą - dźwięku, słowa, muzyki - do postaci audiowizualnych. W drugim etapie powstają prace relacjonujące najbliższe środowisko ludzkiego życia i sztuki z intencją ich adoracji i kulturotwórczego przekształcania.

Ostatni semestr wprowadza w praktykę myślenia artystycznego na użytek dyplomu. Uświadamia współczesne, najogólniejsze idee i ideologie – strategie sztuki bieżącej. Studenci tworzą symboliczne obiekty i działania skupione na pięciu podstawowych problemach egzystencji artysty w środowisku własnym i odbiorców, tj.:

-<obojętność><zaangażowanie>;
-<samotność><popularność>;
-<akademizm><awangardyzm>;
-<tradycja><nowoczesność>;
-<sztuka><komunikacja>.

Pracownia prowadzi interdyscyplinarne dyplomy artystyczne.

Umiejętności, wiedza, praktyka

Absolwent cechuje się świadomą i wielo- zmysłową wrażliwością plastyczną w pełnym zakresie percypowanej i wytwarzanej plastyki. Posiada rozwiniętą wiedzę na temat możliwości i ograniczeń tradycyjnych i neo-medialnych dyscyplin sztuk plastycznych w uprawianym interdyscyplinaryzmie.

Świadomie i intencjonalnie wytwarza prace plastyczne i audiowizualne cechujące się interdyscyplinarnością, odpowiednią dla złożoności i potencjału twórczego sztuki aktualnej.